The 3Commas platform was developed by Yuriy Sorokin, Egor Razumovskii, and Mikhail Goryunov in 2017. – freedom